No pot fer una nova comanda des del seu país. United States

Raó social : Rosell i Formosa S.A.

Dades registrals : Inscrita en el Reg. Merc. de Barcelona, Tom 5687, Llibre 4986, Secció 2ª, Foli 57, Full 66647, Inscrip. 1ª, C.I.F. A08836942

Adreça : Vilafranca 12

Codi Postal : 08770

Població : Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Telèfon : +34 938911013

Fax : +34 938911967

E-mail : rformosa@roselliformosa.com


Avís Legal i Política de Privacitat de Dades

Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la informació, marques, anagrames, dissenys i imatges contingudes en aquesta pàgina. Queda totalment prohibida qualsevol copia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial y mitjançant qualsevol medi de comunicació, el contingut d’aquesta web sense autorització prèvia de Rosell i Formosa S.A.

 

Aquesta web i el seu contingut han estat elaborats en la conformitat amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”. LSSICE.

 

Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquesta web s’inclouran en un fitxer de dades que es conserva a Rosell i Formosa S.A. de manera confidencial i d’acord amb els requisits determinats enla Llei Orgànica15/1999, de 13 de Desembre, reguladora dela “Protecciónde Datos de Carácter Personal” així com de qualsevol altre disposició legal vigent en la matèria.

En qualsevol moment poden dirigir-se a nosaltres per a consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a rformosa@roselliformosa.com.

Així mateix els informem que les dades facilitades no seran comunicades ni cedides a tercers, amb l’excepció d’aquelles cessions emparades per una legislació vigent. 

 

Condicions Generals de Contractació

OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre Rosell i Formosa S.A. i Vostè (a partir d’ara el Client), relatives a totes les transaccions realitzades en el lloc Web www.roselliformosa.com, domini del qual és titular Rosell i Formosa S.A., societat legalment constituïda, amb CIF número A08836942.

 

Requeriments del servei

Per a l’adquisició de productes i/o serveis, es requereix exclusivament omplir el formulari de compra amb les dades personals i de pagament.

Una vegada rebuda una Ordre de Compra, Rosell i Formosa S.A. enviarà de forma immediata una confirmació de la compravenda realitzada a l’adreça de correu electrònic indicada a l’Ordre de Compra.

 

Dades personals i comunicacions comercials

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, s’informa al Client que les dades personals que ens facilita com a conseqüència de la compra d’un producte, seran incloses en un fitxer titularitat de Rosell i Formosa S.A., amb la finalitat de realitzar una correcta gestió de la relació comercial, així com per informar-lo de novetats, productes i/o serveis tant per mitjans escrits com electrònics.

 

Vostè podrà en qualsevol moment revocar el consentiment donat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques enviant un correu a l’adreça rformosa@roselliformosa.com.

 

Finalment, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-se per escrit a Rosell i Formosa S.A. situada a Rambla Generalitat 14 (apt. Correus 85), 08770 Sant Sadurní d’Anoia, o bé enviant un correu a rformosa@roselliformosa.com.